(HNMO)- Chiều 22-8, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ đã ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) với cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, hai bộ phối hợp để thúc đẩy ứng dụng CNTT với CCHC của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT và CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, hai bộ cùng xây dựng 8 nhóm nhiệm vụ chính (gồm 15 nhiệm vụ cụ thể).

Trong đó, đáng chú ý sẽ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật như thông tư quy định về việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; thông tư quy định quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ, tài liệu điện tử. Hai bộ cùng chỉ đạo, hướng dẫn các sở TT-TT và Nội vụ triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Kế hoạch CCHC hằng năm, cùng đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức…

Nguồn: hanoimoi.com.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.